Om de verbinding tussen patiënten, betrokkenen, professionals en researchers te bevorderen, is het OCD Netwerk opgericht. De website en het netwerk worden ondersteund door het Comité van Aanbeveling.

Missie

De missie is kennis over de dwangstoornis en daaraan verwante stoornissen (OCSS) beter te verspreiden en daardoor herkenning en behandeling te verbeteren.

Visie

 • OCSS is gezien de prevalentie van 1-2,5% relatief erg weinig in beeld.
 • Het is een uitgesproken verborgen aandoening.
 • Patiënten vragen niet of laat om hulp, zie artikel Factors associated with non-treatment or delayed treatment seeking in OCD sufferers: A review of the literature.
 • Kennis over OCSS is nog beperkt verspreid.
 • OCSS wordt vaak niet worden herkend en behandeld.
 • OCSS gaat vaak niet vanzelf over.
 • Er zijn aangetoond werkzame behandelingen.
 • Het is aannemelijk dat de behandelbaarheid van OCSS afneemt met de duur van het onbehandeld zijn vanwege de progressieve aard; het kindling fenomeen en het versterkende effect van compulsies op obsessieve onrust.
 • Kennis over Gilles de la Tourette (GTS) verdiept de kennis en het inzicht in OCSS.
 • De werelden van de psychologie en de psychiatrie die betrokken zijn bij OCSS zijn nog vaak gescheiden. Uitwisseling en integratie biedt voordelen.

Methode

 • Het voornaamste middel is het uitwisselen van kennis en expertise in de brede zin onder de deelnemers en dit ook breder toegankelijk maken door gebruik van sociale media.
 • Tevens is het doel om wetenschappelijk onderzoek, klinische praktijk, patiënt en zijn omgeving bijeenbrengen te brengen.
 • Vanuit de inhoud met een minimum aan vorm (bureaucratie) een maximum rendement en makkelijk toegankelijk.

Praktische uitwerking

 • Ervaringsuitwisseling voor patiënten en betrokkenen o.a. door OCD Facebookgroepen, vragen stellen en ontmoetingsdagen.
 • Nieuwsberichten met blogs, algemene informatie, informatie over onderzoeksprojecten, bespreking wetenschappelijk nieuws.
 • Overeengekomen samenwerking met o.a. de ADF stichting, NedKAD, OCD Forum verder vormgeven.
 • Verder uitbouwen van een landelijk netwerk van professionals, patiëntenverenigingen en direct betrokkenen.
 • Samenwerking zoeken met relevante beroepsverenigingen zoals VGCt.
 • Ontwikkelen van e-intervisie, e-consultatie (inbreng casuïstiek).
 • Maken van een gezamenlijk behandelprotocol, psycho-educatie en algemene voorlichting.
 • E-learning via de website door bespreking van artikelen maar ook een basiscursus diagnostiek en behandeling.
 • Informatie over bestaande cursussen en opleidingen.
 • Ontwikkelen van e-health qua diagnostiek, psycho-educatie en behandeling.
 • Het oprichten van een OCD-fund voor research.

Route

 • Voortzetten van kennisuitwisseling en verder uitbouwen van gegevens op de website.
 • Mensen benaderen om ze op de hoogte te stellen van het netwerk en medewerking te vragen.
 • Daarna kan naar analogie van bijvoorbeeld CASS18+ een consortium worden opgericht met plenaire bijeenkomsten en werkgroepen research, diagnostiek, behandeling, symposia, richtlijnontwikkeling etc.